Vad som bör finnas i en underhållsplan

Den del av en underhållsplan som specificerar vad som skall göras samt anger när och vad för pris som estimeras kallas ofta för åtgärdsplan. För den som planerar fastighetens åtgärdsbehov är detta en viktig del av underhållsplanerna. Utöver denna har man i allmänhet en ekonomisk överblick som visar ungefärlig årskostnad samt vad för avsättningar som görs. Termerna Snittkostnad BOA och LOA handlar om snittkostnad för bostadsarea och lokalarea. Detta är viktigt när man hyr ut delar av fastigheten för att kunna beräkna kostnader.

Viktigt att ha med alla underhållsåtgärder i underhållsplanerna

Hur man väljer att lägga upp sina underhållsåtgärder är upp till var och en. I vissa fall tar man upp flera olika åtgärder under samma post. Det kan handla om att man skall byta vitvaror i en bostad. För den som vill vara mycket noggrann kan varje enhet anges separat. Andra väljer att samskriva detta so ex. vitvaror. Oavsett hur man utformar sin underhållsplan är det viktigt att man har med alla kostnader som går att förutse. Syftet med underhållsplaner är att få en kostnadsberäkning som går att utgå ifrån. Därför är det viktigt att man har med alla tänkbara kostnader för åren som underhållsplaner avser.

Även små kostnader i underhållsplan

Det finns olika former av kostnader man bör ha med i den underhållsplan som tas fram. Dels rör det större renoveringar som behöver göras regelbundet. Stammar, tak, dränering fasadmålning osv. Dessa poster är enkla att komma ihåg och finns i allmänhet som delar i en underhållsplan. Detta även till följd av att det är dyra poster som kräver avsättning under flera år i många fastigheter.

Därtill kommer även sådant som i någon mån krävs från myndigheter. OVK, taksäkerhet, energideklarationer eller lekplatsbesiktning är sådana. Viktigt är att dessa finns med i arbetet med underhållsplaner och övrig budget.

Vad som lätt försvinner i utformning av dokument är alla de mindre åtgärder som behöver utföras. Även om dessa små poster inte kommer med större kostnader, bidrar de till en helhet som kan visa sig utmana övrig avsättning. För att ha en tydlig bild av de kostnader som väntar, är det viktigt att även dessa mindre poster nämns.

Kostnadsuppgifter i en underhållsplan

I utformning av en underhållsplan är kostnadsbilden någonting som är svårt att underbygga. I synnerhet om åtgärderna planeras några år fram i tiden. Det viktigaste är inte att ha ett fast pris på alla åtgärder, utan att man har en rimlig siffra att utgå ifrån när man budgeterar och bestämmer avsättning för åtgärder. Den som inte jobbar kontinuerligt ed fastigheter kan ha svårt att göra dessa uppskattningar vilket kan medföra bristfälliga underlag. Det finns en rad faktorer som påverkar slutpriser och man bör vara medveten om kostnader som vanligtvis påverkar beloppen. Nedan finns några vanliga utgiftsposter som man lätt tappar bort.

  • Tidsramen
    Det finns alltid en risk med att vara sent ute. Inte minst när det gäller stora uppdrag som kräver planering. Att ha för dålig tidsram kan innebära att man behöver betala ett högre pris då flera byggare redan är igång med andra uppdrag. För att minimera denna risk är planering viktig.
  • Byggherrekostnad
    
För att kvalitetssäkra och ha rätt förutsättningar för en lyckat åtgärd, är projektledning och kontroller viktigt. Det är rimligt att ta med 10-15 % av totalkostnaden för dessa. Kostnaden är ofta en hyfsad försäkring som skyddar fastighetsägare vid brister.
  • Byggnadsställningar och liftar
    En byggställning eller liftar av olika typ är någonting man behöver ta med i estimat. Detta ingår inte alltid i övrig offert och kan påverka totalsumman. Att göra uppdrag som kräver byggnadsställning samtidigt innebär eventuell besparing av utgifter.

Konsult vid framtagning av en underhållsplan

Det är inte helt enkelt att göra alla rätt när man inte har erfarenhet. Åtskilliga punkter kan missas och riskera att man har fel budget och intervall. En fackman kan bidra med detta såväl som kompetens vilket kan innebära att man slipper flera kostsamma åtgärder som uppkommit till följd av undermålig planering.