Lagkrav underhållsplan

Frågan om huruvida det finns ett lagkrav på underhållsplan är svår att besvara. Även om man svårligen kan peka på ett specifikt lagrum som fastslår hur det förhåller sig med lagkrav på underhållsplan, finns några punkter att hänvisa till. Bostadsrättslagen nämner frågan och det går även att se frågan behandlas i Plan- och bygglagen. Under senare tid finns dock tydliga indikationer på att lagar om underhållsplaner är föremål för omarbetning. Baserat på den information som finns att läsa nedan, kan en tydligare juridisk hållning finnas att studera.

Den lagändring som föreslogs 2017 handlade bl.a om att nya eller nyss ombildade bostadsrättsföreningar skulle vara bundna vid att säkerställa en långsiktig underhållsplan utifrån konkreta direktiv. Denna skall enligt förslaget sträcka sig 50 år med komplett kostnadsbild. Vidare har det funnits önskemål om att den tekniska planen också skall vara knuten till den ekonomiska planen. Det lagförslag som togs fram skulle träda i kraft 2019. För vidare fakta i frågan hänvisas besökare till Regeringens utredning.

Juridiska regelverk för underhållsplan

Här tar vi upp några av de lagrum som diskuterar frågor som rör underhållsplan och ev. Krav på sådan.

Bostadsrättslagen

  • 7 kap 4§ ”Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12 § vilar på bostadsrättshavaren.”
  • 9 kap 5§ ”Bostadsrättsföreningens stadgar skall ange […] de grunder enligt vilka medel skall avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus”

Plan- och Bygglagen

  • 8 kap 14 § ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.”

Boverkets Byggregler (BBR)

  • Föreskrifter och allmänna råd 2:51 ”Innan byggnader eller delar av dem tas i bruk bör det finnas skriftliga instruktioner för hur och när idrifttagande och provning samt skötsel och underhåll ska utföras. Detta för att de krav på byggnader och deras installationer som följer av dessa föreskrifter och av huvudförfattningarna ska uppfyllas under brukstiden. Vid ändring av byggnader kan befintliga instruktioner behöva kompletteras eller uppdateras. Dokumentationen ska anpassas till byggnadens användning samt till installationernas omfattning och utformning. […] En plan för periodiskt underhåll bör omfatta 30 år.”

Finns lag om underhållsplan?

När det gäller juridik i allmänhet är det en fråga om hur man tolkar lagarna i relation till förarbeten och propositioner. Det verkar råda konsensus i branschen om att syftet varit att säkerställa ansvaret hos fastighetsägare att verka för långsiktighet. Underhållsplanen och ekonomisk budgetering för denna är verktyg för att nå önskad effekt i arbetet med en fastighet som används för bostäder eller andra syften.

Oaktat lagstiftares tanke vid skrivning av aktuella lagar, är en underhållsplan ofta i fastighetsägarens, såväl som föreningens, intresse. I kombination med en ekonomisk plan kan man underhålla och bedriva verksamhet på ett hållbart sätt. Detta innebär fortsatt ett värde i fastigheten och en lägre kostnad på sikt då man föregår de utmaningar som annars följer av undermålig skötsel.